در حال بارگذاری...

بیمه های مهندسی

مدت زمان: 3 ساعت

تاریخ: 1400/05/04

مدرس: محمدیاقر افرا

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/04/31 لغایت 1400/05/05

به نام خدا

: مفاهیم کاربردی در خسارت بیمه های مهندسیعنوان وبینار

  1. مدرس : مهندس محمد باقر افرا
  2. هدف دوره: آشنایی با مفاهیم بیمه های مهندسی
  3. مخاطبین: کلیه فعالین صنعت بیمه
  4. نوع گواهینامه: مورد تایید پژوهشکده  بیمه مرکزی
  5. هزینه :رایگان
  1. سرفصل ها:

1-  فرم کاربرگ
2-  خلاصه ارزیابی خسارت
3-  مشخصات و مورد بیمه نامه
4- علت و شرح خسارت
5-  وضعیت و ابعاد خسارت
6- عوامل مؤثر در ارزیابی
7- برآورد خسارات وارد آمده
8- توصیه های پیشگیرانه
9-  نتیجه گیری
10- تصاویر منتخب و مستندات