در حال بارگذاری...

CEH V10-Certified Ethical Hacker

مدت زمان: 40

تاریخ: -

مدرس: مهندس منصوری

هزینه: 1,200,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 19 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/01 لغایت 1399/06/31