در حال بارگذاری...

آشنایی با کدویژن

مدت زمان: 20 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 400,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 19 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29