در حال بارگذاری...

ژئوتکنیک و طراحی پی

مدت زمان: -

تاریخ: 1401/11/16 لغایت 1401/11/18

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 50 نفر
ظرفیت باقی مانده 50 نفر
زمان ثبت نام 1401/10/28 لغایت 1401/11/15