در حال بارگذاری...

ممیزی سیستم های اطلاعاتی

مدت زمان: 40 ساعت

تاریخ: 1402/08/14لغایت 1402/08/17

مدرس: -

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1402/07/23 لغایت 1402/08/14

بنام خدا

نام دوره: ممیزی سیستم های اطلاعاتی

مدت دوره: 40 ساعت

سرفصل های دوره:

1@INFORMATION SYSTEMS AUDITING PROCESS

1@1PLANNING 1@2EXECUTION

2@GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF IT

2@11T GOVERNANCE 2@21T MANAGEMENT

3@INFORMATION SYSTEMS ACQUISITION DEVELOPMENT AND>

IMPLEMENTATION

3@1INFORMATION SYSTEMS ACQUISITION AND DEVELOPMENT

3@2INFORMATION SYSTEMS IMPLEMENTATION

4@INFORMATION SYSTEMS OPERATIONS AND BUSINESS>

RESILIENCE

4@1INFORMATION SYSTEMS OPERATIONS

4@2BUSINESS RESILIENCE

2@11T GOVERNANCE 2@21T MANAGEMENT

3@INFORMATION SYSTEMS ACQUISITION.DEVELOPMENT AND>

IMPLEMENTATION

3@1INFORMATION SYSTEMS ACQUISITION AND DEVELOPMENT

3@2INFORMATION SYSTEMS IMPLEMENTATION

4@INFORMATION SYSTEMS OPERATIONS AND BUSINESS>

RESILIENCE

4@1INFORMATION SYSTEMS OPERATIONS

4@2BUSINESS RESILIENCE

5@PROTECTION OF INFORMATION ASSETS

5@1INFORMATION ASSET SECURITY AND CONTROL

5@2SECURITY EVENT MANAGEMENT