در حال بارگذاری...

ECSA(EC-Council Certified Security Analysisls)

مدت زمان: 48 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مهدی سقایی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1402/08/27

به نام خدا

 عنوان دوره : ECSA(EC-Council Certified Security Analysisls)

 مدرس : مهدی سقایی

مدت زمان دوره:48 ساعت

نحوه برگزاری دوره: حضوری و آنلاین

هزینه دوره به صورت حضوری: روزی 6/000/000 تومان

هزینه دوره به صورت آنلاین: روزی 4/000/000 تومان

سرفصل های دوره:

1- Module 1: The Need for Security Analysis

2- Module 2: Advanced Googling

3- Module 3: TCP/IP Packet Analysis

4- Module 4: Advanced Sniffing Techniques

5- Module 5: Vulnerability Analysis with Nessus

6- Module 6: Advanced Wireless Testing

7- Module 7: Designing a DMZ

8- Module 8: Snort Analysis

9- Module 9: Log Analysis

10- Module 10: Advanced Exploits and Tools

11- Module 11: Penetration Testing Methodologies

12- Module 12: Customers and Legal Agreements

13- Module 13: Penetration Testing Planning and Scheduling

14- Module 14: Pre Penetration Testing Checklist

15- Module 15: Information Gathering

16- Module 16: Vulnerability Analysis

17- Module 17: External Penetration Testing

18- Module 18: Internal Network Penetration Testing

19- Module 19: Router Penetration Testing

20- Module 20: Firewall Penetration Testing

21- Module 21: IDS Penetration Testing

22- Module 22: Wireless Network Penetration Testing

23- Module 23: Denial of Service Penetration Testing

24- Module 24: Password Cracking Penetration Testing

25- Module 25: Social Engineering Penetration Testing

26- Module 26: Stolen Laptop Penetration Testing

27- Module 27: Application Penetration Testing

28- Module 28: Physical Security Penetration Testing

29- Module 29: Database Penetration testing

30- Module 30: VoIP Penetration Testing

31- Module 31: VPN Penetration Testing

32- Module 32: Penetration Testing Report Analysis

33- Module 33: Penetration Testing Report and Documentation Writing

34- Module 34: Penetration Testing Deliverables and Conclusion

35- Module 35: Ethics of a Licensed Penetration Tester