در حال بارگذاری...

ارزیابی عملکرد - آسیب شناسی شاخصه های ستاد و بنادر

مدت زمان: 32

تاریخ: 1399/06/31

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 21 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/10 لغایت 1399/06/29

سرفصل دوره :

 آشنایی با ارزیابی عملکرد کارکنان

 تعریف ارزیابی عملکرد

 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

 دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

 دلایل مخالفت بعضی از سازمان ها با ارزیابی عملکرد

 معیارهای ارزیابی عملکرد

 روشهای مختلف ارزیابی عملکرد

 اهداف ارزیابی عملکرد

 ارزیابی عملکرد توسط چه کسانی و در چه مکانی

 خصوصیات شخص ارزیاب

 روشهای ارزیابی عملکرد و مزایا و معایب آن

 تعیین شرح وظایف و شاخص بندیKRI & KPI

 نحوه وزن دهی شاخص ها باAHP

 تدوین فرمهای ارزیابی

 ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی جهت اجرا (کمی و کیفی)

 پردازش اطلاعات جهت ارزیابی بر اساس متدهای DEA ,SAW و...

 محاسبه کارایی افراد, رتبه بندی پرسنل, نظام الگو و تعیین مقادیر بهینه شدن

 تحلیل گزارشات

اتصال به نظام پرداخت بر اساس سیاست های سازمان